17 Październik 2021 01:52:31
Nawigacja
· Strona główna
· Newsy
· Artykuły
· Galeria zdjęć
· Forum
· Linki
· FAQ
· Szukaj

· Nasz Oddział PTTK
· Statut
· Władze
· Komisje, koła, kluby
· Minimuzeum "U Dróżnika"
· XI Rajd Nocny Św. Emeryka
· III Pociąg do Sandomierza
Nasz Oddział PTTK

PTTK Oddział Międzyszkolny w Starachowicach

siedziba Zarządu Oddziału, adres do korespondencji:
Aleja Armii Krajowej 1
(Szkoła Podstawowa nr 10)
27-200 Starachowice

tel. 661 559 505

Więcej informacji >>>

Ostatnie artykuły
· Ścieżka "Stara"
· 2008.07.27 - Wyciecz...
· 2008.07.20 - Wyciecz...
· 2008.07.13 - Wycie...
· 2008.07.13 - Wycie...
Lubimy :)

PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

Rezerwat Rydno, piknik archeologiczny

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

Muzeum i Rezerwat Krzemionki

Earth New World - Ziemia Nowy Świat

2013.05.25/26 - XIII Ogólnopolski Rajd Nocny Św. Emeryka.
Zaproszenia

REGULAMIN
XIII OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU NOCNEGO
ŚWIĘTEGO EMERYKA
STARACHOWICE 2013

 

Rajd odbywa się pod patronatem Starosty Starachowickiego Pana Andrzeja Matyni. 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura w Starachowicach

Starostwo Powiatowe w Starachowicach - Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu

 

Emeryk2013

TERMIN RAJDU:

Start w sobotę wieczorem 25 maja 2013 r. (godzina startu – patrz opis wybranej trasy).

Zakończenie w niedzielę rano 26 maja 2013 r.


META RAJDU:

Starachowice - Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach (wejście od ul. Piłsudskiego).


TRASY RAJDU:

 

TRASA 1. PIESZA

Nowa Słupia (start w godz. 20:00 – 21:30, spod figury „Św. Emeryka” przy wejściu do Parku Narodowego) – Cząstków – Nieczulice – Chybice – Jadowniki – Radkowice – Starachowice. (28 km. Pożądana sprawność fizyczna SmileSmileSmileSmileSmile ). Dojazd PKS, BUS z Kielc, Ostrowca Św., Starachowic)

 

TRASA 2. PIESZA

Iłża (start w godz. 20:00 – 21:30, pl. 11 Listopada) – Kotlarka – Koszary – Piotrowe Pole – Zębiec – Lipie – Starachowice. (30 km. Pożądana sprawność fizyczna SmileSmileSmileSmileSmile ). Dojazd PKS i BUS z Kielc, Warszawy, Radomia, Rzeszowa, Starachowic, Ostrowca Św., Skarżyska.

Uwaga!!! Istnieje możliwość przejazdu kolejką wąskotorową na odcinku Lipie - Starachowice (6 km) za dodatkową opłatą 8 zł/os. Osoby zainteresowane takim wariantem trasy prosimy o zaznaczenie tej  informacji w Zgłoszeniu oraz dokonanie wpłaty powiększonej o koszt przejazdu. Liczba miejsc ograniczona! Warunkiem przejazdu kolejki jest zgłoszenie się minimum czterdziestu osób.

 

TRASA 3. PIESZA

Bodzentyn (start w godz. 20:00 – 21:30 Rynek Dolny) – Sieradowice – Sieradowska Góra – Wykus – Rataje – Starachowice.  (24 km. Pożądana sprawność fizyczna SmileSmileSmileSmileSmile ). Dojazd BUS, PKS z Kielc, Skarżyska, Starachowic. 

Uwaga!!! Osoby zainteresowane dłuższym wariantem tej trasy (ze Świętej Katarzyny) prosimy o kontakt z numerem tel. 661 559 505.

 

TRASA 4. PIESZA

Skarżysko (start w godz. 20:00 – 21:30, stacja PKP Skarżysko Zachodnie, początek zielonego szlaku) – Suchedniów Północny – Mostki – Wykus – Starachowice. (29 km. Pożądana sprawność fizyczna SmileSmileSmileSmileSmile ). Dojazd PKP, PKS i BUS z Kielc, Starachowic, Ostrowca Św., Krakowa i Warszawy.

 

TRASA 5. PIESZA

Starachowice (start w godz. 20:00 – 21:30, dworzec Starachowice Zachodnie) – Dziurów – Ruda – Lubienia – Lipie – Starachowice. (20 km. Pożądana sprawność fizyczna SmileSmileSmileSmile ). Dojazd BUS, PKS z Kielc, Skarżyska, Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

TRASA 7. ROWEROWA

Ostrowiec Świętokrzyski (start o godz. 19.30 z dworca PKP w Ostrowcu Świętokrzyskim) – Nowa Dębowa Wola – Miłkowska Karczma – Grabowiec – Zębiec – Lipie – Starachowice. (65 km. Pożądana sprawność fizyczna SmileSmileSmileSmileSmileSmile ). Dojazd PKP z Kielc, Skarżyska Kamiennej, Starachowic, Krakowa, Warszawy.

Uwaga!!! Od uczestników tej trasy wymagamy kompletnego oświetlenia pojazdu. W miarę możliwości prosimy zabrać również kamizelki odblaskowe. Od osób niepełnoletnich wymagamy okazania karty  rowerowej przed rozpoczęciem Rajdu (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym)

 

NAGRODA GŁÓWNA:

„Emeryk” - figura Św. Emeryka z Nowej Słupi w interpretacji ludowego artysty. Nagrody Rajdowe przyznaje Kapituła Rajdu w drodze demokratycznego głosowania. Do jej prac każda drużyna deleguje swojego przedstawiciela.

 

PUNKTACJA (do przyznania nagrody głównej):

• Za każdy prawidłowo uzupełniony wyraz w haśle Rajdowym.

• Za dowolny występ o charakterze rozrywkowym: dowcip, skecz, piosenka, itp. – zaprezentowany na mecie Rajdu.

• Punkty są przyznawane przez Członków Kapituły Rajdu w oparciu o oddzielny regulamin. Gdy dwie drużyny uzyskają tę samą ilość punktów, organizatorzy urządzają między nimi dogrywkę ze znajomości Regionu Świętokrzyskiego. Na mecie Rajdu Czekają na Was inne konkursy - niespodzianki!

 

UCZESTNICTWO :

• W Rajdzie biorą udział drużyny. Drużyna musi liczyć co najmniej dwie i nie więcej niż czterdzieści osób (nie dotyczy trasy rowerowej)

• Każdy może zgłosić trasę indywidualną dla swojej drużyny. Należy ustalić to z organizatorami i do 10 maja br. nadesłać jej opis.

• Na szlak może wyruszyć każdy piechur w wieku od 10 do 100 lat. Niepełnoletni Rajdowicze muszą (niestety) zabrać ze sobą na wędrówkę rodziców, nauczycieli, wychowawców lub prawnych opiekunów.

• Na trasę Rajdu zgłoś się z dowodem tożsamości, w ubiorze dostosowanym do zmiennych warunków pogodowych.

• Masz inne problemy lub wątpliwości związane z Rajdem – zadzwoń do nas: 661 559 505

 

TO CO NAJWAŻNIEJSZE (zawsze jest pisane drobnym drukiem, a u nas odwrotnie):

• W imieniu uczestników Rajdu Zgłaszający drużynę oświadcza, że akceptuje regulamin Rajdu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłaszanych uczestników do celów związanych z organizacją Rajdu. Zapoznanie uczestników z regulaminem należy do obowiązku Zgłaszającego.

• Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed i w trakcie Rajdu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora, w razie wypadku lub szkody związanej z Rajdem. Uczestnicy przyjmują również do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

• Każdy uczestnik Rajdu (osoba zgłoszona do startu w Rajdzie z opłaconym wpisowym) jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków w dniach 25 i 26 maja 2013 r.

• W przypadku członków PTTK ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków równoważne jest z opłaceniem składek członkowskich za 2013 r. (szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia NNW PTTK znajdują się na stronie http://www.pttk.pl/ – prosimy podanie w zgłoszeniu numeru legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za 2013 r. oraz zabranie jej na start w celu weryfikacji.

• Organizator zapewnia obecność ratownika medycznego dyżurującego na mecie Rajdu w godz. 19.00 – 8.00 tel. 607 562 815

• Wskazane jest aby każda drużyna posi adała apteczkę.

• Prosimy o zabranie na trasę Rajdu telefonu komórkowego z numerem podanym w zgłoszeniu (telefon kierownika drużyny).

• Prosimy o zabranie na trasę Rajdu aktualnej mapy turystycznej, kompasu oraz latarek.

• Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania „Karty Turysty” i przepisów p.poż.

• Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, hodowlanych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

• W obszarach leśnych nie wolno używać źródeł światła o otwartym płomieniu.

• Informacje dla uczestników trasy rowerowej:

− Od uczestników trasy rowerowej wymaga się kompletnego oświetlenia roweru.

− Uczestnicy Rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu.

− Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach (wg przepisów prawa o ruchu drogowym

− w przypadku osób pełnoletnich takim dokumentem jest dowód osobisty).

− Trasa Rajdu miejscami będzie przebiegać po drogach publicznych i odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym

– wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie  przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.

− Prawo uczestnictwa w Rajdzie mają osoby tylko pełnoletnie. Osoby nieletnie w wieku 16 – 17 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

− W Rajdzie mogą wziąć udział osoby poniżej 16 roku życia tylko pod stałą opieką osoby dorosłej rodzica lub opiekuna prawnego uczestniczącego w Rajdzie.

• Zgłoszenia bez opłat nie będą brane pod uwagę.

• Za wyjątkiem poważnych przypadków losowych, nie zwracamy opłat osobom przyjętym na Rajd, które nie wzięły w nim udziału.

• W przypadku gdy na daną trasę zgłosi się tylko jedna drużyna organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania trasy zastępczej.

• Wszelkie reklamacje w sprawie Rajdu należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od dnia jego zakończenia.

• Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona i nie może przekroczyć 900 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

• Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatorów Rajdu.

 

PRZEBIEG RAJDU:

• W miejscu startu każda drużyna otrzymuje opis trasy, w którym podana jest treść hasła Rajdowego. W treści hasła brakuje dwóch wyrazów. Należy je uzupełnić w oparciu o wskazówki zawarte w opisie trasy.

• Punktów kontrolnych na trasach Rajdowych nie organizuje się. Zamiast tego, każda drużyna powinna dotrzeć (zgodnie z opisem trasy) do odpowiednich obiektów (pomniki, zabytkowe budowle, itp.) w  terenie, aby z nich odczytać informacje, niezbędne do uzupełnienia brakujących wyrazów w swoim haśle Rajdowym.

 

META RAJDU:

• Starachowice - Teren Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach (wejście od ul. Piłsudskiego95) czynna od 4:30 do 8:00 (w miarę potrzeb – dłużej).

Drużyny przyjmowane są na mecie przez Sekretarza Kapituły Rajdu w godzinach od 5:00 do 6:00. Sekretarz sprawdza brzmienie haseł Rajdowych, podawanych przez poszczególne drużyny.

 Od uczestników Rajdu wymagamy poruszania się oraz przebywania tylko w wyznaczonym przez organizatorów obszarze.

 

PONADTO CZEKA NA WAS:

• Znaczek Rajdowy przecudnej urody (tradycyjnie metalowy)

• Gorąca herbata lub kawa oraz ciepła strawa

• Nagrody za udział w konkursach

• Punkty na GOT / OTP lub KOT

• Prezentacja programów przygotowanych przez poszczególne drużyny

• Dla chętnych możliwość zwiedzania Muzeum Przyrody i Techniki (za dodatkową opłatą)

• Inne atrakcje.

 

WPŁATY:

Opłata za jednego uczestnika w drużynie – 14 zł.

• Opłata od turysty niezorganizowanego - 20 zł (żeby mu się samemu odechciało chodzić po nocy!)

• Opłata od przewodników turystycznych, przodowników turystyki kwalifikowanej, członków kół (klubów) PTTK – 10 zł (podaj w zgłoszeniu nr legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za 2013 r.).

• Opłata od członków szkolnych kół (klubów) PTTK – 6 zł (podaj w zgłoszeniu nr legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za 2013 r.)

• Opłata od opiekunów grup młodzieży szkolnej (1 opiekun na 10 uczestników) – nie jest pobierana.

 

Rajd nie ma charakteru komercyjnego i jest imprezą non profit przygotowaną na zasadzie samoorganizacji. Osoby uczestniczące w rajdzie dokonują wpłat na pokrycie kosztów jego organizacji.

Wpłat prosimy dokonywać do dnia 15 maja 2013 r. na konto:

PKO BP O/Starachowice

64 1020 2674 0000 2102 0043 1437

Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach

ul. Kielecka 3

podając w tytule: Wpisowe Emeryk 2013 – zgłoszenie drużyny [nazwa drużyny], osób [ilość osób uczestniczących w Rajdzie].

Do zobaczenia na szlaku...

 

 
Komentarze
#1 | piter dnia 20 maj 2013 23:35
Ahoj! Szukam chętnych do wspólnego pokonania trasy nr 5. Obowiązki służbowe rozsypały mi drużynę...
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Jesteśmy na:

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PTTK - Oddział Międzyszkolny w Starachowicach musisz się zarejestrować.
Aktualnie online
· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 81,082
· Najnowszy użytkownik: Aneta
Wygenerowano w sekund: 0.02 - 23 zapytań MySQL 2,846,383 unikalnych wizyt